Gender and education an encyclopedia / edited by Barbara J. Bank ; Sara Delamont and Catherine Marshall, associate editors.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bank, Barbara J., Delamont, Sara, 1947-, Marshall, Catherine, 1946-
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Westport, Conn. : Praeger Publishers, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available in ProQuest Ebook Central.